Widoczniej, bezpieczniej! Kampania zainicjowana przez Imex Logistics

Imex widoczni bezpieczniej

Na ulicach Śremu i okolic ponownie zagości lokalna kampania edukacyjno-informacyjna „Widocznie, bezpieczniej!”, organizowana przez firmę Imex Logistics, lidera w branży transportowej. Po sukcesie pierwszej edycji sprzed pandemii, inicjatywa powraca z jeszcze większą siłą, aby edukować najmłodszych o bezpieczeństwie rowerzystów.

Tekst i zdjęcia: Materiały prasowe

Firma Imex Logistics, dzięki swojemu doświadczeniu na drogach, rozumie wagę odpowiedzialnej jazdy i widoczności. – Codziennie na trasach widzimy, jak ważna jest ostrożność – szczególnie wśród najmłodszych użytkowników dróg – mówi przedstawiciel firmy. Tegoroczna, druga już edycja kampanii, skoncentruje się na współpracy z placówkami edukacyjnymi, prowadząc serię spotkań dla uczniów szkół podstawowych, w okresie od kwietnia do czerwca.

W partnerstwie z Komendą Powiatową Policji w Śremie, organizatorzy planują przekazać dzieciom kluczowe informacje na temat:

  • znaczenia noszenia kasku podczas jazdy,
  • niezbędnego wyposażenia roweru,
  • metod zwiększania widoczności i ich wpływu na bezpieczeństwo,
  • oraz zasad sygnalizowania manewrów na drodze.
    Kulminacją kampanii będzie rowerowy rajd w czerwcu, który ma na celu nie tylko integrację, ale i praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy.
    Firma Imex Logistics serdecznie zachęca szkoły i inne organizacje do włączenia się w ten ważny projekt. – Jesteśmy przekonani, że wspólnymi siłami możemy zbudować silną świadomość bezpieczeństwa wśród młodych rowerzystów – podkreśla organizator.

Kontakt w sprawie współpracy i szczegółów możliwy jest poprzez email lub telefon do Julii Kozal oraz Klaudii Gałeckiej, które są gotowe odpowiedzieć na wszelkie pytania i zapewnić wsparcie zainteresowanym podmiotom.

„Widocznie, bezpieczniej!” nie jest tylko hasłem – to misja, której celem jest zapewnienie niezbędnych informacji, tzw. instruktażu jak prawidłowo rowerzysta powinien zachowywać się na drodze i jak należy podróżować na rowerze, aby była to podróż bezpieczna i świadoma.

Poznański prestiż objął patronat nad akcją.

Chcesz wiedzieć więcej i dołączyć do akcji? Napisz lub zadzwoń!
Julia Kozal
518 650 003

Klaudia Gałecka
508 442 493

Poznański prestiż

REKLAMA
REKLAMA

Może cię zainteresować:

Imex widoczni bezpieczniej
REKLAMA
REKLAMA

Co warto wiedzieć o spółce z ograniczoną odpowiedzialnością?


Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością to popularna forma prawno-organizacyjna, którą wybierają przedsiębiorcy w Polsce. W ciągu lat zmieniły się wymogi dotyczące minimalnego kapitału zakładowego. W przeszłości, aż do roku 2009, minimalny kapitał zakładowy wynosił 50 tysięcy złotych. Ta kwota często stanowiła przeszkodę dla małych firm, które na początku swojej działalności nie dysponowały takim kapitałem. Po 2009 roku kwota ta została obniżona do 5 tysięcy złotych.

tekst: Elżbieta Janik – Krause, Kancelaria Rachunkowa Denarius sp. z o. o. | zdjęcia: Adobe Stock

Założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wiąże się z wymogami określonymi w Kodeksie spółek handlowych. Pierwszym krokiem do założenia tego typu działalności jest sporządzenie umowy spółki. Można to zrobić na dwa sposoby: jeden z nich to w formie aktu notarialnego, drugi – przez portal rządowy S24, gdzie umowa spółki jest wzorcowa, bez możliwości modyfikacji na własne, indywidualne potrzeby. Można taką umowę zmodyfikować później notarialnie.

Spółka z o.o. posiada zdefiniowaną strukturę z kluczowymi organami, takimi jak zgromadzenie wspólników, zarząd, opcjonalnie rada nadzorcza i prokurent. Każdy z nich pełni swoje obowiązki, a osoby, które sprawują w imieniu spółki te funkcje, ponoszą odpowiedzialność za swoje decyzje i działania.

Zgromadzenie wspólników jest najważniejszym organem decyzyjnym w spółce. Do jego obowiązków należy zatwierdzanie sprawozdań finansowych, podejmowanie decyzji o podziale zysków, wybór i odwołanie członków zarządu i rady nadzorczej, a także podejmowanie decyzji o rozwiązaniu spółki. Zgromadzenie wspólników ma także uprawnienia do decydowania o wszelkich większych transakcjach lub inwestycjach, które wykraczają poza zwykłą działalność spółki. W kontekście odpowiedzialności, zgromadzenie wspólników posiada kluczowe znaczenie, ponieważ jego decyzje kształtują przyszłość spółki. Wspólnicy, jako członkowie zgromadzenia, mają ograniczoną odpowiedzialność, co oznacza, że za zobowiązania spółki odpowiadają jedynie do wysokości wniesionych wkładów. Nie ponoszą odpowiedzialności osobistej za długi spółki, co stanowi istotne zabezpieczenie ich majątku prywatnego.

20190205 AdobeStock 271171292

Ta ograniczona odpowiedzialność zachęca do inwestowania w spółki, zwiększając ich atrakcyjność dla przedsiębiorców. Zgromadzenie wspólników nie ponosi również odpowiedzialności karnej za ewentualne naruszenia przepisów BHP i karno-skarbowych z wyjątkiem określonych sytuacji.
Zarząd jest organem wykonawczym, odpowiedzialnym za codzienne zarządzanie spółką. Jego główne obowiązki obejmują realizację strategii i polityki ustalonej przez zgromadzenie wspólników, prowadzenie bieżących spraw spółki, reprezentowanie spółki na zewnątrz oraz dbanie o jej majątek. Zarząd odpowiada również za przygotowanie rocznych sprawozdań finansowych i przedkładanie ich zgromadzeniu wspólników do zatwierdzenia. Członkowie zarządu są odpowiedzialni za działania zgodne z prawem i statutem spółki, a ich niewłaściwe decyzje mogą prowadzić do odpowiedzialności cywilnej czy nawet karnej. Odpowiedzialność członków zarządu może sięgać również całego ich majątku, jeśli zostanie udowodnione, że działali oni z rażącym naruszeniem prawa lub statutu spółki. W sytuacjach, gdy decyzje zarządu prowadzą do poważnych strat finansowych spółki lub jej wierzycieli, członkowie zarządu mogą być pociągnięci do odpowiedzialności osobistej. Ta forma odpowiedzialności ma na celu zapewnienie, że zarządzający podejmują decyzje z należytą starannością i uwzględniają najlepsze interesy spółki oraz jej wierzycieli. Na rynku dostępne są ubezpieczenia dla członków zarządu, które pomagają ograniczyć ryzyko osobom sprawującym te funkcje.

Rada nadzorcza, reprezentująca wspólników, ma za zadanie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie spółki zgodnie z przepisami. Jej głównym celem jest nadzorowanie i ocena pracy zarządu, co obejmuje monitorowanie strategii biznesowej, wyników finansowych oraz podejmowanych decyzji operacyjnych i inwestycyjnych. W miarę wzrostu obrotów spółki, często zdarza się, że wspólnicy decydują się na zasiadanie w radach nadzorczych. Robią to z powodu bezpośredniej motywacji do efektywnego nadzoru nad zarządzaniem firmą oraz dostępu do szczegółowej wiedzy o jej strategiach i operacjach.
Zasiadanie w radzie nadzorczej przez właściciela spółki może przynosić liczne korzyści, zwłaszcza w kontekście bezpośredniej kontroli nad kierunkami rozwoju firmy i jej codziennym zarządzaniem. Jako członek rady nadzorczej, właściciel ma unikalną możliwość wpływania na strategiczne decyzje, co jest kluczowe zwłaszcza w momentach, gdy firma stoi przed ważnymi wyborami biznesowymi lub musi szybko reagować na zmieniające się warunki rynkowe.

20180702 AdobeStock 214455352

Po pierwsze, bezpośredni udział w nadzorowaniu działań zarządu umożliwia właścicielowi ochronę jego inwestycji i interesów. Może on monitorować efektywność operacyjną i finansową spółki, co jest istotne dla zabezpieczenia kapitału i maksymalizacji zwrotu z inwestycji. Ponadto, dzięki bezpośredniemu dostępowi do szczegółowych informacji o stanie firmy, właściciel może lepiej zrozumieć ryzyka i możliwości, co pozwala na bardziej świadome i przemyślane podejmowanie decyzji.
Po drugie, obecność właściciela w radzie nadzorczej zwiększa przejrzystość zarządzania. Właściciel może nie tylko pilnować, aby firma była prowadzona zgodnie z prawem i najlepszymi praktykami biznesowymi, ale także wprowadzać standardy etyczne i wartości, które są dla niego ważne. To z kolei buduje zaufanie inwestorów, partnerów biznesowych oraz pracowników, co jest nieocenione w długoterminowym rozwoju firmy.

Zasiadanie w radzie nadzorczej daje więc właścicielowi spółki narzędzie do bezpośredniego i skutecznego wpływania na zarządzanie firmą, co może przekładać się na jej lepsze wyniki i silniejszą pozycję na rynku.

Elżbieta Janik - Krause

Elżbieta Janik-Krause

Kancelaria Rachunkowa Denarius sp. z o. o.
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA