Stale rosnący udział agencji zatrudnienia w kreowaniu i dynamicznym rozwoju rynku pracy niesie za sobą konieczność dostosowania przepisów do ewoluującego systemu gospodarczego. Bardzo dobrze wie o tym Grupa Progres.

TEKST: Grupa Progres

 Zdjęcia: Fotolia

Ograniczenie w długości zatrudnienia pracowników z agencji; jawność zasad wynagradzania oraz nowe przywileje dla pracowników na czas ciąży to tylko kilka ze zmian z 01.06.2017 w ustawie o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Nowe przepisy w szerokim spektrum wyrównują zatrudnienie pracowników tymczasowych i osób zatrudnionych bezpośrednio w oparciu o umowę o pracę.

Po co te zmiany?

Klienci agencji powinni wiedzieć, że zmiany te nie są dziełem przypadku. Przede wszystkim chodzi o podniesienie standardów pracy tymczasowej i polepszenie warunków zatrudnienia pracowników tymczasowych oraz bezpieczeństwa prawnego pracodawców korzystających z usług agencji pracy tymczasowej. Poza tym zmiany mają służyć poprawie skuteczności kontroli przeprowadzanych przez Państwową Inspekcję Pracy. Najważniejszą zmianą z pewnością jest wprowadzenie limitów dotyczących okresu pracy.  – Dotychczas pracodawca – klient agencji, mógł korzystać z zatrudnienia tego samego pracownika przez 18 miesięcy, a dalej pracownik po prostu przechodził do innej agencji. Ważne jest, że ustawodawca nałożył limit czasowy również na pracodawcę – mówi Magdalena Baster-Szóstka, Koordynator Regionu Grupy Progres. W jaki sposób ma to chronić interesy pracowników? Po 18 miesiącach firma może przejąć taką osobę bezpośrednio do siebie.

Musi być siedziba

A jak to wygląda w praktyce? W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy agencja pracy tymczasowej ma obowiązek przekazania pracownikowi tymczasowemu informacji – w formie papierowej lub elektronicznej – zapewniających bezpośredni kontakt z agencją, czyli określenie jego adresu miejsca kontaktu, numeru telefonu, adresu poczty elektronicznej, a także dni i przedziału godzinowego kontaktu.

Kolejny rok przyniesie następne zmiany. Od 1 stycznia 2018 roku wejdą w życie przepisy nakładające na zagranicznego przedsiębiorcę świadczącego usługę pracy tymczasowej na terenie naszego kraju obowiązek posiadania lokalu przeznaczonego na świadczenie usług, czyli siedziby. Nasuwa się pytanie jaki cel wprowadzenia tego typu regulacji?  Przede wszystkim eliminacja tzw. Wirtualnych Biur i umożliwienie bezpośredniego kontaktu z agencją. Na rynku funkcjonuje wiele tzw. Agencji – Krzak. Okazuje się, że pracownicy często mają problem z uzyskaniem zaświadczeń czy nawet z podpisaniem dokumentów potrzebnych do zatrudnienia.

Rodzaj pracy a nie stanowisko

Kolejną zmianą jest, na co zwraca uwagę Grupa Progres, że agencja będzie musiała poinformować pisemnie pracownika tymczasowego o warunkach zatrudnienia. – Wydaje się to być zrozumiałe, jednak pracownicy agencji mają spore wyzwanie aby dostosować okoliczności kontaktu z kandydatem do tego wymogu – dodaje Magdalena Baster-Szóstka, Koordynator Regionu Grupy Progres. Będzie  też nowy sposób określenia pracy, której nie można powierzyć pracownikowi tymczasowemu – stanowisko pracy zastąpiono bowiem rodzajem pracy. Zgodnie z interpretacją Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku „Pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie pracy na rzecz pracodawcy użytkownika tego samego rodzaju jak praca wykonywana przez pracownika pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników w okresie ostatnich 3 miesięcy poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia wykonywania pracy tymczasowej przez pracownika tymczasowego, jeżeli taka praca miałaby być wykonywana w jakiejkolwiek jednostce organizacyjnej pracodawcy użytkownika położonej w gminie, w której znajduje się lub znajdowała się jednostka organizacyjna, w której był zatrudniony zwolniony pracownik”. Co to oznacza? Intencją ustawodawcy było zapobieganie sytuacji obchodzenia prawa i przenoszenia pracowników zatrudnionych wcześniej przez firmy do agencji Zatrudnienia. Czy ten przepis faktycznie chroni pracowników? Nie wiadomo. Można jedynie odnieść wrażenie, że głównym celem było ułatwienie kontroli inspektorom pracy.

Roszczeń można dochodzić w sądzie

To jednak nie wszystko. Agencje zatrudniające pracowników będą musiały zmierzyć się z jeszcze kilkoma ważnymi przepisami. Po pierwsze – rozszerzono ochronę procesową pracowników tymczasowych. Będą oni mogli, tak jak inni pracownicy, wybrać sąd pracy właściwy do rozpatrzenia ich roszczeń wobec agencji pracy tymczasowej. Ponadto poszerzono katalog przypadków objętych sankcjami za nieprzestrzeganie przepisów przez agencje i pracodawców użytkowników. Wysokość grzywny za wykroczenia przeciwko prawom pracownika ustalono na takim samym poziomie jak w Kodeksie pracy, tj. od 1 000 do 30 000 zł.